REGULAMIN 
Ultra Czasówki 24/12 h
UltraTime-trial 2023

ORGANIZATOR:
• Klub Biegowo-Sportowy „AKTYWNIE W PNIEWACH”

PARTNERZY:
• Ultra Time – Pomiar Czasu
• Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pniewach
• Gmina Pniewy

1.TERMIN, MIEJSCE I PROGRAM:
19.08.2023 – 20.08.2023

• Baza Ultra Czasówki /Biuro zawodów– Parking OSiR ul. Konińska 9, 62-045 Pniewy
• Start i Meta – Parking OSiR

2. HARMONOGRAM:
19.08.2023 – 20.08.2023

• Godz. 10.00-13.00 – rejestracja zawodników Ultra Czasówki 24/12 h w Biurze Zawodów,
• Godz. 14.00 – start UTT-24h (pierwsza grupa 5 osobowa startuje o godz.14.00, każda kolejna grupa startuje co 5 minut w kolejności OPEN, SOLO)
• Godz. 17.00-19.00 – rejestracja zawodników Ultra Czasówki 12 h.
• Ostateczne listy startowe wraz z godzinami startu podane będą w komunikacie technicznym tydzień przed startem.

20.08.2023 (niedziela).

• Godz. 04.00-5.30 rejestracja zawodników Ultra Czasówki 12 h w biurze zawodów.
• Godz. 06.00 start UTT-12h (pierwsza grupa 5 osobowa startuje o godz. 06.00, każda kolejna grupa startuje co 5 minut w kolejności OPEN, SOLO)
• Godz. 16.00 – dekoracja zwycięzców UTT-24h
• Godz. 19.00 – dekoracja zwycięzców UTT-12h

3. CEL ULTR CZASÓWKI:

• Umożliwienie uczestnikom podjęcia próby pokonania rekordu Polski w jeździe 24/12 godzinnej non stop.
• Popularyzacja kolarstwa długodystansowego i turystyki rowerowej w Polsce.
• Propagowanie zdrowego trybu życia oraz aktywności fizycznej.
• Sprawdzenie granic własnej wytrzymałości fizycznej, jak również odporności psychicznej.
• Promocja Gminy Pniewach i Regionu.
• Wyłonienie najszybszych uczestników Ultra Czasówki.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA, OBOWIĄZKI ORAZ WYPOSAŻENIE:

I. Warunki uczestnictwa:
• Ukończone 18 lat.
• Wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego.
• Dokonanie opłaty startowej.
• Osobiste podpisanie oświadczenia o swoim stanie zdrowia, lub przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach długodystansowych.
• Złożenie organizatorom pisemnego oświadczenia o starcie w Ultra Czasówce na własną odpowiedzialność. (Zalecamy posiadanie dodatkowego ubezpieczenia OC, NW na czas wyścigu).

II. Obowiązki uczestnika:
• Przestrzegania niniejszego regulaminu.
• Zachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
• Jazda w zapiętym kasku.
• Poruszanie się po wyznaczonej przez organizatora trasie.
• Nie śmiecenia na trasie wyścigu.

III. Wyposażenie:
• Kask sztywny.
• Oświetlenie w nocy i w czasie niedostatecznej widoczności: przednie (białe oświetlające) i tylnie (czerwone).
• Dowód osobisty.
• Telefon komórkowy (numer podany przy zgłoszeniu jeżeli numer zmienił się od czasu zgłoszenia, należy o tym poinformować w biurze, przy odbiorze pakietów).
• Widoczny numer startowy mocowany pod siodełkiem z chipem do pomiaru czasu (jakakolwiek modyfikacja numeru skutkować będzie brakiem odczytu i klasyfikacji końcowej w Ultra Czasówce).

5. TRASA, SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:

Ultra Czasówka odbędzie się po 66 km rundzie głównej i 12 km rundzie finiszera.
• wyścig rozpocznie się na rundzie głównej, dwie godziny przed końcem wyścigu (swojego limitu czasowego) wszyscy zawodnicy zostaną przekierowani na rundę finiszera.
• Zwycięzcą zostaje uczestnik który pokona największą ilość km.
• Każdy z uczestników pokonać może dowolną liczbę okrążeń w dowolnym czasie (sklasyfikowany zostanie wtedy według przejechanych km i czasu)
• Punkty żywieniowe zlokalizowane będą na starcie/mecie ( w razie konieczności zorganizowany zostanie dodatkowy punkt żywieniowy na trasie).
• Uczestnicy Ultra Czasówki, którzy z ważnych powodów będą zmuszeni przerwać wyścig powiadamiają o tym fakcie organizatora.
• Zawodnik, który zjedzie z wyznaczonej trasy, ma obowiązek powiadomić Organizatora o miejscu, czasie i przyczynie, w którym to nastąpiło. Ma prawo kontynuować wyścig od miejsca, w którym zjechał z wyznaczonej trasy.
• Na wyznaczonych punktach uczestnicy mogą korzystać z przygotowanych bufetów, toalety prysznica. Zawody odbędą się z pełnym wsparciem żywieniowym dla zawodników (ciepłe posiłki, szybki bufet z napojami i owocami dostępny na każdej rundzie).

6. KLASYFIKACJE 

• SOLO
uczestnik zobowiązany jest pokonać całą trasę samodzielnie, zachowując przy tym minimum 100 m odstępu od innych uczestników (z pominięciem rozjazdu na pierwszych 10 km po starcie, postojów w punktach kontrolnych oraz momentu, w którym wyprzedza bądź jest wyprzedzany przez innego zawodnika).
• Open
Zawodnik startujący w kategorii open może pokonywać dystans Ultra Czasówki w grupie innych kolarzy (nie większej niż 15 osób).

7. PODZIAŁ NA GRUPY STARTOWE.

Grupy startowe zostaną ustalone podczas losowania. Losowanie odbędzie się tydzień przed startem za pomocą systemu losującego.

8. RUCH DROGOWY:

Ultra Czasówka przeprowadzona zostanie w otwartym ruchu drogowym, zgodnie z zasadami Kodeksu Drogowego.
• Wszyscy zawodnicy na drogach publicznych zobowiązani są do poruszania się prawą stroną jezdni i bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego obowiązujących w Polsce.
• Uczestnicy UTT muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg bocznych, pól, terenów leśnych czy pojedynczych zabudowań.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

9. POMIAR CZASU:

• Zawodnik podczas zawodów będzie monitorowany online za pomocą nadajnika GPS montowanego do roweru (nadajnik GPS zamontowany zostanie 30 minut przed startem danego zawodnika)
• Do klasyfikacji końcowej będą Liczone pełne rundy główne i rundy finiszera .
• Wynik oficjalne zostaną ogłoszone około godziny po zakończeniu jazdy ostatniego zawodnika.

10. WPISOWE ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia należy dokonać drogą internetową poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie UltraTime-trial ( Zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pamiątkowego medalu )

Opłata startowa termin wpłat :
• Do 31.01.2023
– UTT24h – 280.00 PLN
– UTT12h – 240.00 PLN
• Od 01.02.2023 do 31.05.2023
– UTT24h – 340. 00 PLN
– UTT12h – 300.00 PLN
• Od 01.06.2023 do 10.08.2023
– UTT24 – 400.00 PLN
– UTT12 – 350.00 PLN
W przypadku rezygnacji z udziału w zawodach:
• do 31.05.2023 zwrot 100% opłaty startowej.
• Od 01.06.2023 do 10.07.2023 zwrot 70% opłaty startowej.
• Po 10.07.2023 wszelkie wpłaty nie będą zwracane.

UWAGA!!! Limit wynosi 50 startujących zawodników. O starcie decyduje kolejność dokonania opłaty startowej.

11. PŁATNOŚCI

Płatności należy dokonać poprzez system płatności on-line podczas zapisów lub na rachunek bankowy:
• Stowarzyszenie Klub Biegowo-Sportowy Aktywnie w Pniewach
• 20 9072 0002 2005 0508 8058 0001
• dopiskiem UTT12h lub UTT24h Imię Nazwisko

12. ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKA UTT24h i UTT12H :

W ramach opłaty startowej organizator zapewnia:
• Wsparcie żywnościowe na PK (pełny opis zostanie podany w komunikacie technicznym).
• Elektroniczną mapę do urządzeń GPS
• numer startowy.
• Pamiątkowy medal.
• Puchary :
1-3 miejsce Open klasyfikacji Solo Kobiet.
1-3 miejsce Open klasyfikacji Solo Mężczyzn.
1-3 miejsce Open klasyfikacji Open Kobiet.
1-3 miejsce Open klasyfikacji Open Mężczyzn
• Puchar rekord trasy UTT.
• Puchar Mistrza najszybszej rundy UTT
• Puchary dla 3 najlepszych zawodników w kat.W
M2 – Mężczyźni 18-29 lat
M3 – Mężczyźni 30-39 lat
M4 – Mężczyźni 40-49 lat
M5 – Mężczyźni 50-99 lat
KATEGORIE WIEKOWE NIE DUBLUJĄ SIĘ Z OPEN.

13. KARY:

• Jazda w grupie powyżej 15 osób (kara czasowa 1 godz. dla każdej z osób jadącej w takiej grupie).
• Niewystarczająco widoczny numer startowy lub jego brak (każdorazowo kara czasowa 1 godz.)
• Korzystanie z podwiezienia (bezwzględna dyskwalifikacja).
• Holowanie przez inny pojazd lub niezachowanie bezpiecznej odległości (bezwzględna dyskwalifikacja).
• Przejazd przez skrzyżowanie na czerwonym świetle (kara czasowa 1 godz.).
• Zaśmiecanie trasy wyścigu, załatwienie potrzeby fizjologicznej po za wyznaczonymi miejscami (każdorazowo kara czasowa 30 min).
• Zgłoszenie organizatorowi przez służby porządkowe nieprzestrzegania przez zawodnika przepisów ruchu drogowego, (kara czasowa 3 godz.).
• Zjechanie z trasy wyznaczonej przez organizatora (kara minus 1 km za każdy km po zatrasą).
• Jazda zawodnika OPEN za zawodnikiem SOLO w odległości mniejszej niż 50m i czasie dłuższym niż 5min (kara czasowa 1 godzina dla zawodnika OPEN ) zawodnik SOLO jest zobowiązany zgłosić ten fakt sędziemu/organizatorowi. W przypadku braku zgłoszenia kara czasowa obejmuje obydwu zawodników.
• Jazda zawodnika SOLO za zawodnikiem OPEN w odległości mniejszej niż 50m i czasie dłuższym niż 5min (kara czasowa 1 godzina).
• Jazda pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających (bezwzględna dyskwalifikacja).
• Jazda w nocy (21:00–5:00) bez wymaganego oświetlenia (kara czasowa 1 godziny i zatrzymanie do uzupełnienia brakującego oświetlenia).
Kary czasowe będą przeliczane na km (1 godzina 20 km).

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Uczestników Ultra Czasówki w myśl ustawy o ruchu drogowym obowiązują ogólne zasady korzystania z dróg publicznych.
• Każdego uczestnika obowiązuje znajomość regulaminu.
• Ultra Czasówka odbędzie się bez względu na pogodę.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
• Zawodnicy pokonują całą trasę samodzielnie. Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich na trasie.
• Zawodnicy mogą uzupełniać napoje i żywność w punktach kontrolnych oraz napotkanych po drodze sklepach.
• Obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż rower podczas pokonywania trasy. Stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje dyskwalifikację zawodnika. ·
• Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy zawodnika w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku lub w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu.
• Uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich jak również za szkody wyrządzone wobec uczestników i osób trzecich.
• Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
• Uczestnik Ultra Czasówki wypełniając i podpisując Kartę zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego regulaminu wyścigu i wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazach danych organizatorów w celach marketingowych oraz umieszczenie na stronach internetowych imienia, nazwiska, roku urodzenia oraz miasta zamieszkania (zgodnie z Ustawą z dn. 27.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz.1204). Ma także prawo wglądu do zamieszczonych danych oraz do ich poprawiania.
• Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
• Organizator zastrzega sobie prawo do drobnych korekt trasy z przyczyn losowych.
• Decyzja o dopuszczeniu ewentualnej pomocy na trasie należy do organizatora. Wszystkie aktualności oraz ewentualne zmiany, podawane będą na bieżąco w komunikacie technicznym.

15. PROTESTY:

• Wszelkie protesty należy zgłosić do czasu oficjalnego zakończenie wyścigu (limitu czasu przejazdu ostatniego zawodnika).
• protest zostanie rozpatrzony po wniesieniu kaucji 100PLN do sędziego głównego/organizatora. (w przypadku potwierdzenia zasadności protestu kaucja zostanie zwrócona).
• Jeden protest może dotyczyć tylko jednego zdarzenia.
• Protest zostanie rozpatrzony w możliwie najkrótszym czasie.

16. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

• Dane osobowe uczestników UltraTime-Trial będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
• Dane osobowe uczestników UltraTime-Trial będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (RODO) Administratorem danych osobowych jest Organizator.
• Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w UltraTime-Trial obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
• Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
• Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w UltraTime-Trial. Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z RODO.
• Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
• Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z RODO. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

 

Ultratime-trial

Arkadiusz Robak
Wawrzyńca 17c
62-045 Pniewy
Nip 787-183-36-46

kontakt

tel : 504946148
e-mail : ultratimetrial@gmail.com