REGULAMIN
Ultra Czasówki 24/12 h
UltraTime-trial 2024

ORGANIZATOR:
• Klub Biegowo-Sportowy „AKTYWNIE W PNIEWACH”

PARTNERZY:
• Ultra Time – Pomiar Czasu
• Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pniewach
• Gmin Pniewy

1.TERMIN, MIEJSCE :
03.08.2024 – 04.08.204
• Baza Ultra Czasówki /Biuro zawodów– Parking OSiR ul. Konińska 9, 62-045 Pniewy
• Start i Meta – Parking OSiR

2. HARMONOGRAM:
03.08.2024 (sobota)

• Godz. 10.00-13.00 – rejestracja zawodników Ultra Czasówki 24/12 h w Biurze Zawodów,
• Godz. 14.00 – start UTT-24h (pierwsza grupa 5 osobowa startuje o godz.14.00, każda kolejna grupa startuje co 5 minut w kolejności OPEN, SOLO)
• Godz. 17.00-19.00 – rejestracja zawodników Ultra Czasówki 12 h.
• Ostateczne listy startowe wraz z godzinami startu podane będą w komunikacie technicznym tydzień przed startem.

  • 04.08.2024 (niedziela).
    • Godz. 04.00-5.30 rejestracja zawodników Ultra Czasówki 12 h w biurze zawodów.
    • Godz. 06.00 start UTT-12h (pierwsza grupa 5 osobowa startuje o godz. 06.00, każda kolejna grupa startuje co 5 minut w kolejności (TEAM, OPEN, SOLO)
    • Godz. 16.00 – dekoracja zwycięzców UTT-24h
    • Godz. 19.00 – dekoracja zwycięzców UTT-12h

3. CEL ULTR CZASÓWKI:
• Umożliwienie uczestnikom podjęcia próby pokonania rekordu Polski w jeździe 24/12 godzinnej non stop.
• Popularyzacja kolarstwa długodystansowego i turystyki rowerowej w Polsce.
• Propagowanie zdrowego trybu życia oraz aktywności fizycznej.
• Sprawdzenie granic własnej wytrzymałości fizycznej, jak również odporności psychicznej.
• Promocja Gminy Pniewach i Regionu.
• Wyłonienie najszybszych uczestników Ultra Czasówki.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA, OBOWIĄZKI ORAZ WYPOSAŻENIE:
I. Warunki uczestnictwa:
• Ukończone 18 lat.
• Wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego.
• Dokonanie opłaty startowej.
• Osobiste podpisanie oświadczenia o swoim stanie zdrowia, lub przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach długodystansowych.
• Złożenie organizatorom pisemnego oświadczenia o starcie w Ultra Czasówce na własną odpowiedzialność. (Zalecamy posiadanie dodatkowego ubezpieczenia OC, NW na czas wyścigu).
II. Obowiązki uczestnika:
• Przestrzegania niniejszego regulaminu.
• Zachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
• Jazda w zapiętym kasku.
• Poruszanie się po wyznaczonej przez organizatora trasie.
• Nie śmiecenia na trasie wyścigu.
III. Wyposażenie:
• Kask sztywny.
• Oświetlenie w nocy i w czasie niedostatecznej widoczności: przednie (białe oświetlające) i tylnie (czerwone).
• Dowód osobisty.
• Telefon komórkowy (numer podany przy zgłoszeniu jeżeli numer zmienił się od czasu zgłoszenia, należy o tym poinformować w biurze, przy odbiorze pakietów).
• Widoczny numer startowy mocowany pod siodełkiem z chipem do pomiaru czasu (jakakolwiek modyfikacja numeru skutkować będzie brakiem odczytu i klasyfikacji końcowej w Ultra Czasówce).

5. TRASA, SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:
Ultra Czasówka odbędzie się po 66 km rundzie głównej i 12 km rundzie finiszera.
• wyścig rozpocznie się na rundzie głównej, dwie godziny przed końcem wyścigu (swojego limitu czasowego) wszyscy zawodnicy zostaną przekierowani na rundę finiszera.
• Zwycięzcą zostaje uczestnik który pokona największą ilość km.
• Każdy z uczestników pokonać może dowolną liczbę okrążeń w dowolnym czasie (sklasyfikowany zostanie wtedy według przejechanych km i czasu)
• Punkty żywieniowe zlokalizowane będą na starcie/mecie ( w razie konieczności zorganizowany zostanie dodatkowy punkt żywieniowy na trasie).
• Uczestnicy Ultra Czasówki, którzy z ważnych powodów będą zmuszeni przerwać wyścig powiadamiają o tym fakcie organizatora.
• Zawodnik, który zjedzie z wyznaczonej trasy, ma obowiązek powiadomić Organizatora o miejscu, czasie i przyczynie, w którym to nastąpiło. Ma prawo kontynuować wyścig od miejsca, w którym zjechał z wyznaczonej trasy.
• Na wyznaczonych punktach uczestnicy mogą korzystać z przygotowanych bufetów, toalety prysznica. Zawody odbędą się z pełnym wsparciem żywieniowym dla zawodników (ciepłe posiłki, szybki bufet z napojami i owocami dostępny na każdej rundzie).

6. KLASYFIKACJE
• SOLO
uczestnik zobowiązany jest pokonać całą trasę samodzielnie, zachowując przy tym minimum 100 m odstępu od innych uczestników (z pominięciem rozjazdu na pierwszych 10 km po starcie, postojów w punktach kontrolnych oraz momentu, w którym wyprzedza bądź jest wyprzedzany przez innego zawodnika).
• Open
Zawodnik startujący w kategorii open może pokonywać dystans Ultra Czasówki w grupie innych kolarzy (nie większej niż 15 osób)
• Team
Drużyna składająca się z minimum 2 zawodników i maksymalnie 5 zawodników. Do wyniku końcowego będą Liczone pełne rundy, które ukończy co najmniej 2 zawodników z danej drużyny. Drużyna pokonuje trasę tylko i wyłącznie w swoim składzie. Zabroniona jest jazda z zawodnikami z innych klasyfikacji .

7. PODZIAŁ NA GRUPY STARTOWE.
Grupy startowe zostaną ustalone podczas losowania. Losowanie odbędzie się tydzień przed startem za pomocą systemu losującego.

8. RUCH DROGOWY:
Ultra Czasówka przeprowadzona zostanie w otwartym ruchu drogowym, zgodnie z zasadami Kodeksu Drogowego.
• Wszyscy zawodnicy na drogach publicznych zobowiązani są do poruszania się prawą stroną jezdni i bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego obowiązujących w Polsce.
• Uczestnicy UTT muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg bocznych, pól, terenów leśnych czy pojedynczych zabudowań.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

9. POMIAR CZASU:
• Zawodnik podczas zawodów będzie monitorowany online za pomocą nadajnika GPS montowanego do roweru (nadajnik GPS zamontowany zostanie 30 minut przed startem danego zawodnika)
• Do klasyfikacji końcowej będą Liczone pełne rundy główne i rundy finiszera .
• Wynik oficjalne zostaną ogłoszone około godziny po zakończeniu jazdy ostatniego zawodnika.

10. WPISOWE ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia należy dokonać drogą internetową poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie UltraTime-trial (Zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pamiątkowego medalu)

Opłata startowa termin wpłat :
• Do 31.01.2024
– UTT24h – 300.00 PLN
– UTT12h – 250.00 PLN
• Od 01.02.2024 do 31.05.2024
– UTT24h – 350. 00 PLN
– UTT12h – 300.00 PLN
• Od 01.06.2024 do 10.08.2024
– UTT24 – 400.00 PLN
– UTT12 – 350.00 PLN
W przypadku rezygnacji z udziału w zawodach:
• do 31.05.2024 zwrot 100% opłaty startowej.
• Od 01.06.2024 do 30.06.2024 zwrot 70% opłaty startowej.
• Po 30.06.2024 wszelkie wpłaty nie będą zwracane.
UWAGA!!! Limit wynosi 100 startujących zawodników. O starcie decyduje kolejność dokonania opłaty startowej.

11. PŁATNOŚCI
Płatności należy dokonać poprzez system płatności on-line podczas zapisów lub na rachunek bankowy:
• Stowarzyszenie Klub Biegowo-Sportowy Aktywnie w Pniewach
• 20 9072 0002 2005 0508 8058 0001
• dopiskiem UTT12h lub UTT24h Imię Nazwisko

12. ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKA UTT24h i UTT12H :
W ramach opłaty startowej organizator zapewnia:
• Wsparcie żywnościowe na PK (pełny opis zostanie podany w komunikacie technicznym).
• Elektroniczną mapę do urządzeń GPS
• numer startowy.
• Pamiątkowy medal.

• Puchary :
1-3 miejsce Open klasyfikacji Solo Kobiet.
1-3 miejsce Open klasyfikacji Solo Mężczyzn.
1-3 miejsce Open klasyfikacji Open Kobiet.
1-3 miejsce Open klasyfikacji Open Mężczyzn.
1-3 miejsce Open Klasyfikacja Drużynowa.
• Puchar rekord trasy UTT (klasyfikacje Open i Solo)
• Puchar Mistrza najszybszej rundy UTT (klasyfikacje Open i Solo)

• Wyróżnienia dla 3 najlepszych zawodników w kat.W

K3 – Kobiety 18-39 lat

K4 – Kobiety 40-49 lat

K5 – Kobiety 50-59 lat

K6 – Kobiety 60-99 lat

M3 – Mężczyźni 18-39 lat

M4 – Mężczyźni 40-49 lat

M5 – Mężczyźni 50-59 lat

M6 – Mężczyźni 60-99 lat

13. KARY:
• Jazda w grupie powyżej 15 osób (kara czasowa 1 godz. dla każdej z osób jadącej w takiej grupie).
• Niewystarczająco widoczny numer startowy lub jego brak (każdorazowo kara czasowa 1 godz.)
• Korzystanie z podwiezienia (bezwzględna dyskwalifikacja).
• Holowanie przez inny pojazd lub niezachowanie bezpiecznej odległości (bezwzględna dyskwalifikacja).
• Przejazd przez skrzyżowanie na czerwonym świetle (kara czasowa 1 godz.).
• Zaśmiecanie trasy wyścigu, załatwienie potrzeby fizjologicznej po za wyznaczonymi miejscami (każdorazowo kara czasowa 30 min).
• Zgłoszenie organizatorowi przez służby porządkowe nieprzestrzegania przez zawodnika przepisów ruchu drogowego, (kara czasowa 3 godz.).
• Zjechanie z trasy wyznaczonej przez organizatora (kara minus 1 km za każdy km po zatrasą).
• Jazda zawodnika OPEN za zawodnikiem SOLO w odległości mniejszej niż 50m i czasie dłuższym niż 5min (kara czasowa 1 godzina dla zawodnika OPEN ) zawodnik SOLO jest zobowiązany zgłosić ten fakt sędziemu/organizatorowi. W przypadku braku zgłoszenia kara czasowa obejmuje obydwu zawodników.
• Jazda zawodnika SOLO za zawodnikiem OPEN w odległości mniejszej niż 50m i czasie dłuższym niż 5min (kara czasowa 1 godzina).
• Jazda pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających (bezwzględna dyskwalifikacja).
• Jazda w nocy (21:00–5:00) bez wymaganego oświetlenia (kara czasowa 1 godziny i zatrzymanie do uzupełnienia brakującego oświetlenia).
Kary czasowe będą przeliczane na km (1 godzina 20 km).

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Uczestników Ultra Czasówki w myśl ustawy o ruchu drogowym obowiązują ogólne zasady korzystania z dróg publicznych.
• Każdego uczestnika obowiązuje znajomość regulaminu.
• Ultra Czasówka odbędzie się bez względu na pogodę.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
• Zawodnicy pokonują całą trasę samodzielnie. Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich na trasie.
• Zawodnicy mogą uzupełniać napoje i żywność w punktach kontrolnych oraz napotkanych po drodze sklepach.
• Obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż rower podczas pokonywania trasy. Stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje dyskwalifikację zawodnika. ·
• Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy zawodnika w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku lub w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu.
• Uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich jak również za szkody wyrządzone wobec uczestników i osób trzecich.
• Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
• Uczestnik Ultra Czasówki wypełniając i podpisując Kartę zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego regulaminu wyścigu i wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazach danych organizatorów w celach marketingowych oraz umieszczenie na stronach internetowych imienia, nazwiska, roku urodzenia oraz miasta zamieszkania (zgodnie z Ustawą z dn. 27.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz.1204). Ma także prawo wglądu do zamieszczonych danych oraz do ich poprawiania.
• Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
• Organizator zastrzega sobie prawo do drobnych korekt trasy z przyczyn losowych.
• Decyzja o dopuszczeniu ewentualnej pomocy na trasie należy do organizatora. Wszystkie aktualności oraz ewentualne zmiany, podawane będą na bieżąco w komunikacie technicznym.

15. PROTESTY:
• Wszelkie protesty należy zgłosić do czasu oficjalnego zakończenie wyścigu (limitu czasu przejazdu ostatniego zawodnika).
• protest zostanie rozpatrzony po wniesieniu kaucji 100PLN do sędziego głównego/organizatora. (w przypadku potwierdzenia zasadności protestu kaucja zostanie zwrócona).
• Jeden protest może dotyczyć tylko jednego zdarzenia.
• Protest zostanie rozpatrzony w możliwie najkrótszym czasie.
16. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:
• Dane osobowe uczestników UltraTime-Trial będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
• Dane osobowe uczestników UltraTime-Trial będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (RODO) Administratorem danych osobowych jest Organizator.
• Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w UltraTime-Trial obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
• Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
• Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w UltraTime-Trial. Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z RODO.
• Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
• Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z RODO. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzeci.

Ultratime-trial

Arkadiusz Robak
Wawrzyńca 17c
62-045 Pniewy
Nip 787-183-36-46

kontakt

tel : 504946148
e-mail : ultratimetrial@gmail.com