Regulamin UltraTime-trial 30-31.07 2022

ORGANIZATORZY:

 • Arkadiusz Robak UltraTime-trial
  Nip: 787-183-36-46
  e-mail: ultratimetrial.gmail.com
 • Klub Biegowo-Sportowy „AKTYWNIE W PNIEWACH”

1.TERMIN, MIEJSCE I PROGRAM:

30.07.2022 – 31.07.2022

 • Baza Maratonu – Active Club Pniewy ul. Konińska 9
 • Start – Baza Maratonu.
 • Meta – Baza Maratonu.

2.HARMONOGRAM:

30.07.2022 (sobota).

 • godz. 10.00-13.00 – rejestracja zawodników w Biurze Maratonu,
 • godz. 14.00 – start pierwszej grupy 5 osobowej, każda następna grupa startuje co 5 minut w kolejności OPEN, SOLO, TEAM
 • Ostateczne lista startowa wraz z godzinami startu podana będzie w komunikacie technicznym tydzień przed startem.

31.07.2022 (niedziela).

 • godz. 17.00 – oficjalne zakończenie, dekoracja.

3. CEL ULTRAMARATONU:

 • Umożliwienie uczestnikom podjęcia próby pokonania rekordu Polski w jeździe 24-ro godzinnej non stop.
 • Popularyzacja kolarstwa długodystansowego i turystyki rowerowej w Polsce.
 • Propagowanie zdrowego trybu życia oraz aktywności fizycznej.
 • Sprawdzenie granic własnej wytrzymałości fizycznej, jak również odporności psychicznej.
 • Promocja regionu.
 • Wyłonienie najwytrwalszych uczestników w ultramaratonie szosowym.
 • Uzyskanie punktów do klasyfikacji generalnej Pucharu Polski w Ultramaratonach.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA, OBOWIĄZKI ORAZ WYPOSAŻENIE:

I. Warunki uczestnictwa:

 • Wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego.
 • Dokonanie opłaty rejestracyjnej oraz startowej.
 • Osobiste podpisanie oświadczenia o swoim stanie zdrowia, lub przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań.
 • Ultramaraton rowerowy przeznaczony jest dla amatorów turystyki rowerowej o bardzo dobrym przygotowaniu kondycyjnym.: —-Ukończone 18 lat.
 • Złożenie organizatorom pisemnego oświadczenia o starcie w maratonie na własną odpowiedzialność. Zalecamy posiadanie dodatkowego ubezpieczenia OC, NW na czas wyścigu.

II. Obowiązki uczestnika:

 • Przestrzegania niniejszego regulaminu.
 • Zachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
 • Jazdy w zapiętym kasku na całym dystansie.
 • Pokonania wyznaczonej przez organizatora trasy.
 • Nie śmiecenia na trasie wyścigu.

III. Wyposażenie:

 • Kask sztywny.
 • Oświetlenie w nocy i w czasie niedostatecznej widoczności: przednie (białe oświetlające) i tylnie (czerwone).
 • W dzień światła odblaskowe: przednie (białe) i tylnie (czerwone, może być migające).
 • Dowód osobisty.
 • Telefon komórkowy (numer podany przy zgłoszeniu jeżeli numer zmienił się od czasu zgłoszenia, należy o tym poinformować w biurze ,przy odbiorze pakietów).

5. TRASA, SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:

 • Ultramaraton odbędzie się po 62 km rundzie. Dystans oraz czas monitorowane będą na bieżąco i zastopowane zostaną w momencie osiągnięcia limitu czasowego 24 h. Zwycięzcą zostaje osoba, która w ciągu 24 h pokona największą ilość km. Każdy z uczestników pokonać może dowolną liczbę okrążeń w dowolnym czasie ( sklasyfikowany zostanie wtedy według przejechanych km i czasu) po osiągnięciu limitu czasowego 24 h zawodnik będący na trasie zobowiązany jest wrócić najkrótszą drogą na linię mety.
 • Punkty Kontrolno-żywnościowe zlokalizowane będą na starcie/mecie ( w razie konieczności zorganizowany zostanie dodatkowy punk kontrolno-żywieniowy na trasie).
 • Uczestnicy Ultramaratonu, którzy z ważnych powodów będą zmuszeni przerwać wyścig powiadamiają o tym fakcie organizatora, w miarę możliwości zostanie wówczas zorganizowana doraźna pomoc techniczna.
 • Zawodnik, który zjedzie z wyznaczonej trasy, ma obowiązek powiadomić Sędziego Głównego o miejscu, czasie i przyczynie, w którym to nastąpiło. Ma prawo kontynuować wyścig od miejsca, w którym zjechał z wyznaczonej trasy. W przypadku znacznego oddalenia od tego miejsca może powrócić na trasę Wyścigu przy pomocy osób trzecich, lub skorzystać z transportu publicznego.
 • Zawodnik, który planuje oddalić się poza widoczność od trasy Wyścigu (restauracja, nocleg itp.) powinien powiadomić o tym Sędziego Głównego.
 • Na wyznaczonych punktach kontrolnych uczestnicy mogą korzystać z przygotowanych bufetów i toalety. Zawody odbędą się z pełnym wsparciem żywieniowym dla zawodników ( 4 ciepłe posiłki + posiłek regeneracyjny , szybki bufet z napojami i owocami dostępny na każdej rundzie)

6. KAREGORIE

 • Kategorie SOLO
  kolarz zobowiązany jest pokonać całą trasę samodzielnie, zachowując przy tym minimum 100 m odstępu od innych uczestników (z pominięciem rozjazdu na pierwszych 10 km po starcie, postojów w punktach kontrolnych oraz momentu, w którym wyprzedza bądź jest wyprzedzany przez innego zawodnika).
 • Kategorie Open
  Zawodnik startujący w kategorii open może pokonywać dystans maratonu w grupie innych kolarzy (nie większej niż 15 osób).
 • Kategorie Team
  Indywidualny dobór do grupy (należy zgłosić organizatorowi maksymalnie 5 uczestników do danej grupy startowej, taki zawodnik klasyfikowany będzie w kategorii OPEN w zestawieniu Pucharu Polski, ale z odpowiednią mniejszą ilością punktów).
  Kategoria Team nie może się łączyć z kategorią Open, całe zawody pokonują tylko i wyłącznie w swoim Teamie

7. PODZIAŁ NA GRUPY STARTOWE

Grupy startowe ustalane są na podstawie aktualnej listy rankingowej cyklu Pucharu Polski oraz/lub historii startów w poprzednich edycjach poszczególnych ultramaratonów tj. Piękny Zachód, Pierścień Tysiąca Jezior 610 km non-stop, Piękny Wschód , Tour De PoMorze.
W pierwszej kolejności na trasę ruszają zawodnicy startujący w kategorii OPEN . W dalszej kolejności na trasę wypuszczani są zawodnicy z kategorii SOLO. Ostatnią grupę będą zawodnicy z kategorii Team. Zarówno w kategorii OPEN jak i SOLO grupy startowe tworzone są zgodnie z zasadą:
1. Zawodnicy, którzy nie brali udziału w żadnej imprezie wchodzącej w skład Pucharu Polski w historii – przydział do grupy startowej w kolejności alfabetycznej.
2. Zawodnicy, którzy brali udział w dowolnej imprezie cyklu Pucharu Polski w historii – od zawodników z najmniejszą ilością punktów do zawodników z największą ilością punktów.
3. Zawodnicy, którzy brali udział w dowolnej imprezie cyklu Pucharu Polski w roku 2022 – od zawodników z najmniejszą ilością punktów do zawodników z największą ilością punktów.

8. RUCH DROGOWY:

UltraTime-Trial przeprowadzany zostanie w otwartym drogowym, zgodnie z zasadami Kodeksu Drogowego. 

 • Wszyscy zawodnicy na drogach publicznych zobowiązani są do poruszania się prawą stroną jezdni i bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego obowiązujących w Polsce.
 • Uczestnicy maratonu muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg bocznych, pól, terenów leśnych czy pojedynczych zabudowań.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

9. POMIAR CZASU:

 • Pomiar czasu obsługiwać będzie Firma MapSerwis.com. Robert Janik. Zawodnik podczas zawodów będzie monitorowany online za pomocą nadajnika GPS montowanego do roweru z możliwością śledzenia swojej pozycji. ( nadajnik GPS zamontowany zostanie 30 minut przed startem danego zawodnika)

10. WPISOWE ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia należy dokonać drogą internetową poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie UltraTime-trial

 • Opłata rejestracyjna 100,00 PLN płatna w terminie do 7 dni od zgłoszenia, po tym terminie nastąpi skreślenie z listy startowej . Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi i nie jest częścią składową opłaty startowej.
 • Opłata startowa termin wpłat : do 30.06.2022; 300.00 PLN po terminie nie gwarantujemy pełnych świadczeń.
 • W przypadku rezygnacji z udziału w maratonie do 30.06.2022 zwrot 100% opłaty startowej po 30.06.2022 wszelkie wpłaty nie będą zwracane.

UWAGA!!! Limit wynosi 100 startujących zawodników. O starcie decyduje kolejność dokonania opłaty rejestracyjnej i startowej.

11. PŁATNOŚCI

Płatności za opłatę rejestracyjną/startową należy dokonać na rachunek bankowy:

 • PKO BP Arkadiusz Robak 98 1020 4128 0000 1302 0025 4060 z dopiskiem UTT Imię Nazwisko

12. ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKA:

W ramach opłaty rejestracyjnej organizator zapewnia:

 • Gwarantowane miejsce na liście startowej
 • Dedykowane konto w serwisie online GPS BBTRACKER
 • Dostęp do aplikacji BBTracker-nawigacja
 • Dostęp do aplikacji BBTracker-kibic

W ramach opłaty startowej organizator zapewnia:

 • Wsparcie żywnościowe na PK (pełny opis zostanie podany w komunikacie technicznym).
 • Ciepły posiłek regeneracyjny na mecie.
 • Elektroniczną mapę do urządzeń GPS (do pobrania ze strony wyścigu).
 • numer startowy.
 • Pamiątkowy medal.
 • Pamiątkowy Bidon
 • Pamiątkowy T-shirt
 • Puchary dla 3 najlepszych zawodników w kategorii Solo/Open z podziałem na kobiety i mężczyźni.
 • Puchary dla 3 najlepszych Teamów
 • Puchar za rekord trasy 24h
 • Puchar Mistrza najszybszej rundy
 • Upominki od sponsorów
 • Możliwość zdobycia punktów do klasyfikacji generalnej Pucharu Polski w Ultramaratonach

13. NALICZANIE PUNKTÓW DO KLASYFIKACJI GENERALNEJ PUCHARU POLSKI:

 • Aby zdobyć punkty, należy przejechać minimum 500 km w 24 godziny. Zawodnik, który przejedzie 500 km, otrzyma 50 pkt, a za każdy kolejny kilometr 0.38 pkt. Podsumowując zawodnik który, przejedzie 720 km otrzyma (220*0,38)+50 =133,6 pkt.

14. KARY:

• Jazda w grupie powyżej 15 osób (kara czasowa 1 godz. dla każdej z osób jadącej w takiej grupie).
• Niewystarczająco widoczny dla kierowców numer startowy lub jego brak tył (plecy/plecak/sakwa).
• Korzystanie z podwiezienia (bezwzględna dyskwalifikacja).
• Brak odpowiedniego oświetlenia w nocy – (każdorazowo kara czasowa 1 godz.).
• Holowanie przez inny pojazd lub niezachowanie bezpiecznej odległości (bezwzględna dyskwalifikacja).
• Przejazd przez skrzyżowanie na czerwonym świetle (kara czasowa 6 godz.).
• Zaśmiecanie trasy wyścigu (każdorazowo kara czasowa 30 min).
• Zgłoszenie organizatorowi przez służby porządkowe nieprzestrzegania przez zawodnika przepisów ruchu drogowego, (kara czasowa 12 godz.).
• Zmiana trasy bez powiadomienia sędziego głównego i zgody organizatora (np. obwodnice, skróty itp. za każdy pominięty 1 km trasy -15 minut).
• Zjechanie z obszaru widoczności w trasy, lub zatrzymanie się poza wyznaczonymi miejscami bez powiadomienia organizatora (kara czasowa 1 godz.).
• Jazda zawodnika OPEN za zawodnikiem SOLO w odległości mniejszej niż 50m i czasie dłuższym niż 5min (kara czasowa 1 godzina dla zawodnika OPEN /TEAM) zawodnik SOLO jest zobowiązany zgłosić ten fakt sędziemu/organizatorowi. W przypadku braku zgłoszenia kara czasowa obejmuje obydwu zawodników.
• Jazda zawodnika SOLO za zawodnikiem OPEN w odległości mniejszej niż 50m i czasie dłuższym niż 5min (kara czasowa 1 godzina).
• Jazda pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających (bezwzględna dyskwalifikacja).
• Przejazd przez zamknięte rogatki kolejowe (kara czasowa 6 godz.).
• Jazda w nocy (21:00–5:00) bez wymaganego oświetlenia (kara czasowa 1 godziny i zatrzymanie do uzupełnienia brakującego oświetlenia).
• Za każdorazowe stwierdzone naruszenie ustawy o ruchu drogowym uznaniowo (kara czasowa 15min –12h).
• Otrzymanie od służb mundurowych informacji, ostrzeżenia, lub mandatu karnego za stwarzanie bezpośrednie zagrożenia zdrowia lub życia. (W zależności od wagi wykroczenia kara czasowa od 12 godz. do dyskwalifikacji dla każdego z podanych nr zawodnika).
• Jazda drogami ekspresowymi – kara czasowa 2 godz. za każdy 1 km.
• Przekroczenie ciągłej linii, jazda pod prąd (od 1 godz. do 12 godz.)

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

• Uczestników maratonu w myśl ustawy o ruchu drogowym obowiązują ogólne zasady korzystania z dróg publicznych.
• Każdego uczestnika obowiązuje znajomość regulaminu maratonu, w którym uczestniczy.
• Maraton odbędzie się bez względu na pogodę.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
• Zawodnicy pokonują całą trasę samodzielnie. Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich na trasie.
• Zawodnicy mogą uzupełniać napoje i żywność w punktach kontrolnych oraz napotkanych po drodze sklepach.
• Obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż rower podczas pokonywania trasy. Stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje dyskwalifikację zawodnika. ·
• Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy zawodnika w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku lub w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu.
• Uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich jak również za szkody wyrządzone wobec uczestników i osób trzecich.
• Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy wyścigu zawodnika w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku, lub w przypadku stwierdzenia drastycznego łamania przepisów niniejszego regulaminu. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
• Uczestnik Maratonu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego regulaminu wyścigu i wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazach danych organizatorów w celach marketingowych oraz umieszczenie na stronach internetowych imienia, nazwiska, roku urodzenia oraz miasta zamieszkania (zgodnie z Ustawą z dn. 27.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz.1204). Ma także prawo wglądu do zamieszczonych danych oraz do ich poprawiania.
• Organizator maratonu zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
• Organizator zastrzega sobie prawo do drobnych korekt trasy z przyczyn losowych.
• Decyzja o dopuszczeniu ewentualnej pomocy na trasie należy do organizatora danej imprezy. Wszystkie aktualności oraz ewentualne zmiany, podawane będą na bieżąco w komunikacie technicznym.

16. PROTESTY:

• Wszelkie protesty należy zgłosić do czasu oficjalnego zakończenie wyścigu (limitu czasu przejazdu ostatniego zawodnika).
• protest zostanie rozpatrzony po wniesieniu kaucji 100PLN do sędziego głównego/organizatora. (w przypadku potwierdzenia zasadności protestu kaucja zostanie zwrócona).
• Jeden protest może dotyczyć tylko jednego zdarzenia.
• Protest zostanie rozpatrzony w możliwie najkrótszym czasie.

17. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

• Dane osobowe uczestników UltraTime-Trial będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
• Dane osobowe uczestników UltraTime-Trial będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (RODO) Administratorem danych osobowych jest Organizator.
• Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w UltraTime-Trial obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
• Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
• Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w UltraTime-Trial. Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z RODO.
• Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
• Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z RODO. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

Ultratime-trial

Arkadiusz Robak
Wawrzyńca 17c
62-045 Pniewy
Nip 787-183-36-46

kontakt

tel : 504946148
e-mail : ultratimetrial@gmail.com